Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

Žaidimo „Didysis Kalėdų žaidimas“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS

  1.1. Žaidimą „Didysis Kalėdų žaidimas“ (toliau – „Žaidimas“) organizuoja UAB „Studio Moderna“ (toliau – „Organizatorius“), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 135 Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – „Taisyklės“).
  1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.topshop.lt.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

  2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.
  2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Studio moderna“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

  3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo perkantis Bendrovės prekes iš Bendrovės 2018 m. lapkričio 2 – 2019 m. sausio 1 d., po apsipirkimo, nepriklausomai nuo apsipirkimo sumos, gauna vieną nutrinamą kortelę ir dalyvauja Žaidime laimėti prizus, kurie apibrėžti šių Taisyklių 3.2. punkte.
  3.2. Žaidimo prizai:
   3.2.1 20 %, 30 % arba 50 % nuolaidos simboliais pažymėtoms prekėms (prekės pažymėtos 2018 m. kalėdiniame TOP SHOP kataloge, internetiniuose puslapiuose www.topshop.lt, www.delimano.lt, www.dormeo.lt, www.wellneo.lt, www.walkmaxx.lt ir TOP SHOP, DORMEO, DORMEO home parduotuvėse). Laimėtais pasiūlymais klientas gali pasinaudoti pirkimo metu internete suvedus kodą, perkant simboliais pažymėtas prekes, taip pat užsakant telefonu 8 5 211 1006 pasakius nutrintos nuolaidos kodą, esantį nutrinamoje kortelėje arba pateikus parduotuvėse kortelę su nutrintu laimėtu kodu. Pasiūlymais klientas gali pasinaudoti iki 2019 m. sausio 1 d.
   3.2.2 100 (šimtas) laimingųjų laimi vienkartinę 150 (šimto penkiasdešimties eurų) € vertės šildymo sąskaitos apmokėjimo kompensaciją. Laimėtojams išmoka už šildymo išlaidas yra pervedama vienu mokėjimo pavedimu į Žaidimo laimėtojo nurodytą banko sąskaitą, kaip kompensacija už šildymo išlaidas. Organizatoriui įvykdžius savo įsipareigojimą pagal šias Taisykles ir pateikus Žaidimo laimėtojui tai patvirtinantį dokumentą (mokėjimo pavedimo kopiją), Žaidimo laimėtojas privalo pasirašyti patvirtinimą apie tinkamą Organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymą. Jeigu laimėtojo šildymo išlaidos viršija 150 (šimto penkiasdešimt) € dydžio sumą, viršijančios sumos Organizatorius nekompensuoja.
  3.3 Žaidimo laimėtojai sužino kokius prizus laimėjo iškart nutrynę gautą nutrinamą kortelę. Laimėtojai, laimėję šildymo sąskaitos apmokėjimą (vienkartinę 150 € vertės kompensaciją) turi susisiekti tel. 8 800 01 415 ir privalo pateikti kortelę, įrodančią šildymo sąskaitos apmokėjimo laimėjimą.
  3.4. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.topshop.lt, www.dormeo.lt, www.delimano.lt, www.wellneo.lt, www.walkmaxx.lt taip pat teiraukitės tel. 8 800 01 415 bei TOP SHOP, DORMEO, DORMEO HOME parduotuvėse.
  3.5. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ

  4.1. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. lapričio 02 d. iki 2019 m. sausio 1 d. (imtinai).

5. PRIVATUMO POLITIKA

  5.1. Mes, UAB „Studio moderna“ (juridinio asmens kodas 111794125, Žalgirio g. 135, Vilnius), Lietuvoje veikiame jau daugiau kaip penkiolika metų ir esame vieni iš lyderių elektroninės prekybos rinkoje. Mes valdome Lietuvoje žinomus prekių ženklus „Top Shop“, „Dormeo“, „Delimano“ ir kt. Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu. Ši Privatumo politika nustato, kokius asmens duomenis jūsų pateiktus dalyvaujant Žaidime ir kaip mes tvarkome bei kokias teises jūs kaip asmens duomenų subjektas turite. Dalyvaudami Žaidime jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.
  5.2. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Jūsų duomenis tvarkome tikslu nustatyti Žaidimo laimėtojus bei įteikti laimėtojams šio Žaidimo prizus. Mes neteikiame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys perduodami kitoms mūsų įmonės grupės įmonėms Europos Sąjungoje dėl IT sprendimų, apskaitos, taip pat Lietuvos įmonėms, teikiančioms mums paslaugas, susijusias su mūsų vykdoma veikla, šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti.
  5.3. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME. Mes renkame duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, banko sąskaitos numeris, asmens kodas.Dalyvaudami akcijoje jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime ir gauti Žaidimo prizą. Pateikus neteisingus jūsų asmens duomenis, jūs negalėsite gauti Žaidimo prizo.
  5.4. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu ir siekdami įgyvendinti mūsų susitarimą – jums laimėjus prizą, pranešame apie laimėjimą paviešindami šį faktą. Dalyvaudami jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.
  5.5. JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba paštu įmonės buveinės adresu, prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui). Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  5.6. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Jūsų asmens duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba iki 2019 m. vasario 01 d.
  5.7. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ JŪSŲ DUOMENYS. Mes nerenkame specialių kategorijų jūsų duomenų ir prašome jūsų nesiųsti mums ir kitais būdais neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, kuri susijusi su jūsų specialių kategorijų asmens duomenimis, atskleidžiančiais jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ar biometrinius duomenis, sveikatos duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, duomenis apie teistumą.
  5.8. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS. Mes turime teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintos Privatumo politikos patalpinimo mūsų internetinėje svetainėje momento. Jei dalyvaujate Žaidime po šių pakeitimų, tai reiškia jūsų sutikimą su atnaujinta Privatumo politika.

6. KITOS SĄLYGOS

  6.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
  6.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  6.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą ir pavardę šešis mėnesius po Žaidimo pabaigos, nemokėdamas jokio atlygio Žaidimo dalyviui.
  6.4. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.