Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

Žaidimo „Didysis Kalėdų žaidimas“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS


1.1. Žaidimą „Didysis Kalėdų žaidimas“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas — Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Didysis Kalėdų žaidimas“ taisykles (toliau — Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai taisyti arba keisti šias Taisykles, iš anksto apie tai pranešęs interneto svetainėje www.topshop.lt.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI


2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys, perkantys prekių, 2019 m. lapkričio 4 - 2019 m. lapkričio 30 dienomis (imtinai).
2.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.
2.3. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.
2.4. Žaidimo dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI


3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo 2019 m. lapkričio 4 – 2019 m. lapkričio 30 d., nepriklausomai nuo apsipirkimo sumos, įsigijęs UAB „Studio moderna“ parduodamų prekių vienoje iš įmonės valdomų internetinės prekybos parduotuvių, Top Shop, Dormeo Home ar Dormeo mažmeninės prekybos parduotuvių ar telefonu bei pateikę Organizatoriui šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis, dalyvauja Žaidime laimėti prizus, kurie apibrėžti šių Taisyklių 3.3. punkte.
3.2 Žaidimo laimėtojai bus išrinkti burtų keliu, informuoti asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu ir paskelbti interneto svetainėje www.topshop.lt. Žaidimo laimėtojai, pageidaujantys atsiimti jų laimėtus Žaidimo prizus, taip pat gali kreiptis į Organizatorių ne vėliau kaip per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą nuo Žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos. Tokiu atveju laimėtojai turi susisiekti tel. 8 800 01 415. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2020 01 01, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus.
3.3 Žaidimo prizai:
1 x Dormeo Fresh Prima čiužinys (pasirinkto dydžio).
3 x Delimano karšto oro gruzdintuvė.
3 x Delimano NUTRIBULLET trintuvas.
50 x Dormeo Luna Anatomic pagalvė 30 x 50 cm.
50 x Dormeo Light 2in1 lovatiesė 220 x 240 cm (violetinės spalvos).
3.4 Laimėtojų išrinkimas burtų keliu vyks 2019 m. gruodžio 2 d.
3.5. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.topshop.lt, taip pat teiraukitės tel. 8 800 01 415 bei TOP SHOP, DORMEO, DORMEO HOME parduotuvėse.
3.6. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
3.7 Laimėtojai bus išrinkti burtų keliu, informuoti asmeniškai telefonu ir paskelbti interneto svetainėje www.topshop.lt. Prizas bus pristatytas laimėtojui nurodytu adresu arba galės atsiimti artimiausioje Top Shop, Dormeo Home ar Dormeo parduotuvėje.
3.8. Žaidimo prizas į pinigus, daiktus, kitas Organizatoriaus prekes ir kt., nekeičiamas. Atsisakius Žaidimo prizo, laimėtojui nemokama kompensacija jokia forma. Žaidimo laimėtojo įsigyta prekė atgal nepriimama dėl to, kad Žaidimo laimėtojas atsisako Žaidimo prizo.

4. ŽAIDIMO LAIKOTARPIS


4.1. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. (imtinai).

5. PRIVATUMO POLITIKA


5.1. Mes, UAB „Studio moderna“ (juridinio asmens kodas 111794125, Žalgirio g. 135, Vilnius), Lietuvoje veikiame jau daugiau kaip penkiolika metų ir esame vieni iš lyderių elektroninės prekybos rinkoje. Mes valdome Lietuvoje žinomus prekių ženklus „Top Shop“, „Dormeo“, „Delimano“ ir kt. Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu. Ši Privatumo politika nustato, kokius asmens duomenis jūsų pateiktus dalyvaujant Žaidime  ir kaip mes tvarkome bei kokias teises jūs kaip asmens duomenų subjektas turite. Dalyvaudami Žaidime  jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.
5.2. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Jūsų duomenis tvarkome tikslu nustatyti Žaidimo laimėtojus, susisiekti su laimėtojais bei įteikti šio Žaidimo prizus, taip pat, jei sutikote, tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes neteikiame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys perduodami kitoms mūsų įmonės grupės įmonėms Europos Sąjungoje dėl IT sprendimų, apskaitos, taip pat Lietuvos įmonėms, teikiančioms mums paslaugas, susijusias su mūsų vykdoma veikla, šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. Taip pat, jei sutinkate, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir pageidaujate gauti naujienas SMS žinutėmis, telefonu, galite išreikšti savo sutikimą internete, telefonu arba fizinėje parduotuvėje. Jeigu vėliau to nebepageidausite, bet kuriuo metu jūs galėsite atšaukti duotą sutikimą skambindami mums nemokamu telefonu 8 800 01 415 arba pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba paštu įmonės buveinės adresu.
Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.
5.3. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME. Mes renkame duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas.
Dalyvaudami akcijoje jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime  ir gauti Žaidimo prizą. Pateikus neteisingus jūsų asmens duomenis, jūs negalėsite gauti Žaidimo prizo.
5.4. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu ir/ar siekdami įgyvendinti mūsų susitarimą – jums laimėjus prizą, pranešime jums apie laimėjimą, paviešinsime šį faktą ir įteiksime jums prizą. Dalyvaudami jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.
5.5. JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba paštu įmonės buveinės adresu, prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui). Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
5.6. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Jūsų asmens duomenys, pateikti ne tiesioginės rinkodaros tikslais, bus saugomi ne ilgiau nei bus tinkamai įvykdytos šiose Taisyklėse nustatytos prizų įteikimo sąlygos. Jūsų asmens duomenys pateikti tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi Organizatoriaus Privatumo politikoje (https://www.topshop.lt/privatumo-politika) nustatyta tvarka ir terminais.
5.7. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ JŪSŲ DUOMENYS. Mes nerenkame specialių kategorijų jūsų duomenų ir prašome jūsų nesiųsti mums ir kitais būdais neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, kuri susijusi su jūsų specialių kategorijų asmens duomenimis, atskleidžiančiais jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ar biometrinius duomenis, sveikatos duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, duomenis apie teistumą.
5.8. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS. Mes turime teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintos Privatumo politikos patalpinimo mūsų internetinėje svetainėje momento. Jei dalyvaujate Žaidime po šių pakeitimų, tai reiškia jūsų sutikimą su atnaujinta Privatumo politika.

6. KITOS SĄLYGOS


6.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
6.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.3 punkte nurodytą prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą, pavardę šešis mėnesius po Žaidimo pabaigos, nemokėdamas jokio atlygio Žaidimo dalyviui.
6.4. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.